ការងារនិងអាជីព

សូមឱ្យការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនដូច្នេះបុគ្គលិកសុភមង្គល។

«យើងគួរតែធ្វើត្រូវដូចជាប្រភពសំខាន់នៃការពេញចិត្តរបស់មនុស្ស។ មួយចំណែកដែលល្អនៃការឈប់សំរាកចម្លើយនៅក្នុងប្រភេទនៃមោទនភាពដែលត្រូវបានជំរុញដោយការងារដោយសកម្មភាពនៃការសម្រេចនេះ។ »

43434

តើអ្នកជាអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីមួយដែលមានបទពិសោធជំនាញវិជ្ជាជីវៈឬ?

14797438090
14797438091
1111

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!